Algemenevoorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES:


1.1. ALGEMENE VOORWAARDEN: de onderhavige Algemene Voorwaarden behorend bij Eenmalige parkeerovereenkomsten.

1.2. Schiphol Parking: gebruiker van deze voorwaarden, het bedrijf dat het voertuig van reizigers die op luchthaven Schiphol gebruik maken van reguliere lijndiensten of charters in ontvangst neemt, parkeert en aflevert.

1.3. KLANT: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Schiphol Parking onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst en/of met Schiphol Parking een overeenkomst aangaat. Schiphol Parking en Klant worden in het hiernavolgende ook wel tezamen aangeduid met “Partijen”.

1.4. PARKEERPERIODE: de periode waarin het voertuig van de klant wordt geparkeerd. Dit is de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze datum meegerekend) en de einddatum (deze datum meegerekend) van het parkeren.

1.5. EENMALIGE PARKEEROVEREENKOMST: een parkeerovereenkomst die wordt gesloten volgens de voorwaarden omschreven in artikel 2.6 van deze voorwaarden.

1.6. PAKEERSERVICE: de parkeerproducten van Schiphol Parking die geboekt kunnen worden, te weten:
SHUTTLE SERVICE:
A. Klant rijdt naar onze parkeergarage, parkeert de auto en behoudt de auto sleutels.
B. Klant wordt met onze shuttle bus naar Schiphol gereden.
C. Klant wordt bij terugkomt tussen vertrekhal 2&3 in de bocht met onze shuttle bus opgehaald en bij de auto afgezet.
COMBI SERVICE:
A. De klant rijdt direct naar de vertrekhal en draagt de auto over in de bocht tussen vertrekhal 2&3 aan de chauffeur van Schiphol Parking.
B. De auto van de klant wordt door de chauffeur van Schiphol Parking geparkeerd in onze parkeergarage.
C. De klant wordt bij terugkomst tussen vertrekhal 2 & 3 in de bocht met de shuttlebus van Schiphol Parking opgehaald en bij de auto van de klant afgezet.
VALET SERVICE:
A. De klant rijdt naar de vertrekhal en draagt zijn/haar auto over aan de chauffeur van Schiphol Parking in de bocht tussen vertrekhal 2 & 3.
B. Uw auto wordt voor u geparkeerd in onze parkeergarage.
C. Bij terugkomst staat de auto voor de klant gereed tussen vertrekhal 2 & 3 in de bocht.

1.7. MOTORVOERTUIG: motorvoertuig zoals omschreven in de Wegenverkeerswet 1994

1.8. PARKEERACCOMMODATIE: parkeerterrein of garage/kelder met bijbehorende ruimten en terreinen welke is bedoeld voor het parkeren van Motorvoertuigen.

1.9. PARKEERDER: De eigenaar, kentekenhouder, gebruiker of inzittende van een motorvoertuig die dat motorvoertuig in of op de parkeeraccommodatie wil brengen of heeft gebracht.

1.10. PARKEERBEWIJS: parkeerkaart of ieder door Schiphol Parking aangewezen middel dat gebruikt kan worden om toegang tot de Parkeeraccommodatie te verkrijgen.

1.11. WEBSITE: de door Schiphol Parking op het internet geëxploiteerde website, met het adres www.schipholparking.eu

 

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN


2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Schiphol Parking en de klant. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een door de klant en Schiphol Parking ondertekende opdrachtbevestiging door Schiphol Parking is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de door klant aan Schiphol Parking verstrekte informatie welke bij de reservering is verstrekt, zoals aankomst en vertrektijd, de gegevens van het voertuig van klant. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.2.De overeenkomst komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
2.3. Bij het tekenen van de parkeerovereenkomst worden de sleutels overhandigd en gaat de klant akkoord met het parkeren van zijn voertuig door Schiphol Parking en dat Schiphol Parking bij terugkomst weer retourneert bij de vertrekhal voor de klant.
2.4. De overeenkomst wordt aangegaan voor de genoemde parkeerperiode zoals in de overeenkomst vermeldt, waarna deze automatisch wordt beëindigd.
2.5. De toegang tot Parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden, die deel uitmaken van iedere Eenmalige Parkeerovereenkomst gesloten tussen Klant en Schiphol Parking.
2.6. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op Eenmalige Parkeerovereenkomsten. Eenmalige Parkeerovereenkomsten worden gesloten:
– via een verkregen Parkeerbewijs;
– via een eenmalige telefonische of online reservering
2.7. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig blijken te zijn, vernietigd worden of anderszins hun rechtsgeldigheid verliezen, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zoveel mogelijk van kracht blijven, voor zover zulks in overeenstemming is met de strekking van deze Algemene Voorwaarden. De vernietigde bepaling zal worden vervangen door een geldende bepaling waarbij de strekking van deze Algemene Voorwaarden behouden blijft.

 

ARTIKEL 3: EENMALIGE PARKEEROVEREENKOMST


3.1. Een eenmalige parkeerovereenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen, nadat een klant houder is geworden van een parkeerbewijs en het motorvoertuig wordt geparkeerd in/op de parkeeraccommodatie. Bij onenigheid over de vraag of er gebruik wordt gemaakt van de parkeeraccommodatie, zal bepalend zijn het feit dat de parkeerder of Schiphol Parking zich met het motorvoertuig in of op de parkeeraccommodatie bevindt.
3.2. De duur van een eenmalige parkeerovereenkomst wordt bepaald aan de hand van de op het parkeerbewijs vermelde parkeerperiode.
3.3. Aan de parkeerder wordt een willekeurige plaats in de parkeeraccommodatie ter beschikking gesteld, tenzij vooraf door de klant en Schiphol Parking schriftelijk een overeenkomst is aangegaan waarbij een specifieke plaats of gedeelte van de parkeeraccommodatie is aangewezen.
3.4. Overdekt parkeren geschied tegen betaling. Bij de valet service worden de auto’s een dag van te voren klaar gezet in de vakken welke geen overkapping hebben.

 

ARTIKEL 4: RESERVEREN, BETALEN EN ANNULEREN


4.1. Reserveren: de klant kan door het maken van een boeking waarin aankomst- en retourtijden dienen te worden aangegeven, een parkeerservice reserveren. De klant kan te allen tijde tot 30 minuten voor aanvang van de parkeerperiode, een boeking voor de parkeerfaciliteit maken.
4.2. Non acceptatie: Schiphol Parking heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen niet te accepteren.
4.3. Betalen: Op de site of bij vertrek (reisbestemming) van de klant zal de betaling contant.
4.4. Dag te laat: Indien de klant later terugkomt dan gepland dient de klant dit per email bekend te maken. Er wordt € 7,50 per extra dag in rekening gebracht.
4.5.A. Annuleren Basic Shuttle/Valet Parkeren: Indien u voor deze service kiest en de boeking annuleert wordt het volledige parkeerbedrag in rekening gebracht, tenzij u een annuleringsverzekering afneemt t.w.v. €2,99 hiermee dekt u het parkeerbedrag volledig in.
4.5.B. Annuleren Standaard/Premium Shuttle/Valet Parkeren: U kunt te allen tijde via de website van Schiphol Parking of per email uw reservering annuleren. Indien u binnen het uur annuleert is dit kosteloos, annuleert u daarna dan worden er €10,- annuleringskosten in rekening gebracht. Indien u binnen de 24 uur annuleert wordt het volledige parkeerbedrag in rekening gebracht, tenzij u een annuleringsverzekering afneemt t.w.v. €2,99 hiermee dekt u het parkeerbedrag volledig in.
4.6. Het minimumtarief voor Schiphol Parking bedraagt het tarief voor één dag.
4.7. Reservering wijzigen: Na totstandkoming van de overeenkomst kan de klant wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de klant de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds bestaande gelden voldoet. Wijzigingen kunnen gemaild worden naar info@Schipholparking.eu of via (reservering wijzigen) onder het tabblad klantenservice.
4.8. No-show: Indien de klant de boeking niet heeft geannuleerd of de boeking heeft geannuleerd na de overeengekomen vertrek datum, maar niet verschijnt (no-show), is Schiphol Parking tevens gerechtigd om het gehele bedrag in rekening te brengen en deze automatisch af te schrijven. (dit geld niet voor de Premium Shuttle/Valet Parkeren.)

 

ARTIKEL 5: IN – EN AFNAME

5.1. Parkeren: Bij aankomst dienen de autosleutels te worden afgegeven aan Schiphol Parking.
5.2. Retourneren: De klant dient Schiphol Parking, op het daarvoor bestemde telefoonnummer, te bellen als zij geland is. Het voertuig en de sleutels worden aan klant geretourneerd na het tonen van een kopie van de parkeerovereenkomst en geldige legitimatie die aantoont dat de parkeerovereenkomst door klant is aangegaan. Schiphol parking behoudt zich het recht voor een fotokopie te maken van de legitimatie. Schiphol Parking behoudt zich het recht voor het voertuig van klant niet af te geven, indien bovenstaande documenten niet kunnen worden overlegd.
5.3. Klant behoudt zich het recht om bij ontvangst een ronde om de auto te doen om zelf te bepalen dat de auto in dezelfde staat is ontvangen.
5.4. Klachten over de dienstverlening van Schiphol Parking, daaronder begrepen vermeende schades, dienen door de klant of de chauffeur ten tijde van het retourneren van het voertuig (terstond) schriftelijk op het contract te worden vermeld. Bij gebreke hiervan kan Schiphol Parking uw klacht niet in behandeling nemen.
5.5. Klant verklaart middels ondertekening voor akkoord retour dat het voertuig zich in overeenkomstige staat bevindt als waarin het zich bevond bij aanname van het voertuig. Na het verplaatsen van het Motorvoertuig van de plek waar gebruiker voor retour van Schiphol Parking  in ontvangst is genomen, vervallen alle aansprakelijkheden van  Schiphol Parking betrekking tot het Motovoertuig.
5.6. Vertraging: De in de reservering vermelde terugvlucht, tenzij niet vooraf bekend, is bepalend voor het gereed zetten van het voertuig bij terugkomst. Schiphol Parking  heeft een inspanningsverplichting om het voertuig van de klant zoveel als mogelijk bij aankomst gereed te zetten, echter het kan voorkomen dat klant bij terugkomst op het voertuig dient te wachten door onvoorziene omstandigheden Schiphol Parking kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De klant is verplicht te melden wanneer er met een andere vlucht retour gereisd wordt.
5.7. Wachten: Er is een standaard wachttijd opgenomen in de tarieven. Bij vertraging wordt door Schiphol Parking geen additioneel wachtgeld in rekening gebracht.
5.8. Het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting van de Klant, voortvloeiende uit de Eenmalige Parkeerovereenkomst, niet op.


 

ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN KLANT


6.1. Klant is gehouden:
A. Er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) is uitgeschakeld. Schiphol Parking zal slechts gebruik maken van de elektronica die nodig is voor het verrijden van het voertuig (o.a. verlichting, spiegelbediening, stoel). Indien het voertuig van de klant niet start, zal Schiphol Parking geen actie ondernemen om het voertuig te starten, tenzij de klant dit wenst. Het risico ligt dan bij de klant die Schiphol Parking opdracht heeft gegeven.
B. Dat er geen waardevolle spullen in de auto worden achtergelaten (Schiphol Parking is niet verantwoordelijk voor het verlies van waardevolle spullen uit de auto).
C. Er voor zorg te dragen dat het voertuig tijdens de boekingsperiode, voldoende verzekerd is.
D. Eventuele aanwezige schade en/of andere (technische) gebreken van het voertuig aan de chauffeur, die het voertuig aanneemt, direct schriftelijk kenbaar te maken op het parkeerbewijs, bij gebreke waarvan het klachtrecht op hiermee verband houdende schades vervalt.
E. Zich er bij het retourneren van het voertuig van te vergewissen dat het voertuig zich in overeenkomstige staat bevindt als waarin het zich bevond bij aanname van het voertuig. Vermeende schades dienen op het contract te worden vermeld.
F. Aanwijzingen van het personeel van Schiphol Parking op te volgen en indien er sprake is van een Shuttle service het motorvoertuig te plaatsen op de aangegeven c.q. aan te geven plaats en zich zodanig te gedragen dat het verkeer in/of bij de parkeeraccommodatie niet wordt gehinderd en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht.

 

ARTIKEL 7: VERPLICHTINGEN/BEVOEGDHEDEN VAN Schiphol PARKING


7.1. A. Schiphol Parking is verplicht en bevoegd de auto van klant te parkeren.
B. Schiphol Parking is verplicht aan de klant op diens verzoek zijn rijbewijs en legitimatie te tonen.
C. Schiphol Parking is bevoegd wijzigingen aan te brengen, in onder andere de stand van de stoel en spiegel, welke noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van het voertuig.
D. Schiphol Parking is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens verkregen in verband met de reservering of anderzijds conform de Wet Persoonsregistratie
E. Schiphol Parking verplicht zich met gekwalificeerd en vakbekwaam personeel, het voertuig van de klant te parkeren (Schiphol-Rijk en nabije omgeving). Schiphol Parking verplicht zich deze werkzaamheden op deugdelijke wijze te verrichten. Dit betekent dat medewerkers van Schiphol Parking minimaal twee jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, een bewijs van goed gedrag kunnen overleggen, voldoende pauzeren tijdens de werkzaamheden en twaalf uur voor aanvang en tijdens de werkzaamheden geen stimulerende middelen (inclusief) alcoholhoudende dranken) tot zich nemen.
F. Schiphol Parking is bevoegd het voertuig van de klant te starten met een Jumpstarter (booster) wanneer het voertuig niet start.
G. Rijdbare schade welke veroorzaakt is door Schiphol Parking BV zal bij het eerste aanstaande (parkeer)moment door Schiphol Parking BV zelf gerepareerd worden bij een erkende lokale schadereparateur. De klant dient hieraan medewerking te verlenen, waarbij Schiphol Parking BV zich verplicht om te zorgen voor mogelijk noodzakelijk vervangend vervoer. Een en ander in goed overleg en zo hoog mogelijke ontzorging van de parkeerder.

 

 

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

8.1. De tussen partijen tot stand gekomen Eenmalige Parkeerovereenkomst omvat geen bewaking. Schiphol Parking sluit elke aansprakelijkheid uit voor beschadiging, diefstal, verlies e.d. aan/van het te parkeren c.q. geparkeerde Motorvoertuig en andere eigendommen van de Parkeerder of inzittenden, tenzij de Parkeerder kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Schiphol Parking. 8.1a. Klant dient na klacht of schade melding op verzoek van Schiphol Parking de Parkeerovereenkomst in te scannen en te mailen wanneer Schiphol Parking de parkeerovereenkomst niet ontvangt kan de klacht of schade niet in behandeling worden genomen.
8.2 Schiphol Parking is niet verantwoordelijk voor gebruikersschade, onder gebruikersschade wordt verstaan; slijtage, krasjes, putjes, steenslag en beschadigingen die gezien de leeftijd en de kilometerstand van de auto verwacht worden.
Schiphol Parking is niet aansprakelijk voor ruitschade.
8.3 Schiphol Parking is voorts niet aansprakelijk voor tekortkomingen ten gevolge van het gebruik van de Parkeeraccommodatie of ten gevolge van overige diensten die door of namens Schiphol Parking worden aangeboden, tenzij de Parkeerder kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Schiphol Parking. 8.4 De Parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door of ten gevolge van het gebruik van de Parkeeraccommodatie door Parkeerder wordt veroorzaakt. Schade door de Parkeerder veroorzaakt aan de Parkeeraccommodatie dient ter plaatse te worden vergoed tenzij, naar het oordeel van Schiphol Parking, de Parkeerder voldoende zekerheid kan geven dat de schade op hem kan worden verhaald. Voor de vaststelling van het bedrag van de schade zal een door of namens Schiphol Parking opgestelde expertise beslissend zijn. De kosten van deze expertise zijn voor rekening van de Parkeerder.
8.5 Indien de Parkeerder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke is opgelegd ingevolge de wet, plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met Parkeerder gesloten Eenmalige Parkeerovereenkomst inclusief deze Algemene Voorwaarden, is de Parkeerder gehouden aan Schiphol Parking alle schade te vergoeden, door deze geleden c.q. nog te lijden als gevolg van voornoemde nalatigheid. Schiphol Parking genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de Parkeerder te doen uitbrengen of ingeval van noodzakelijke procedures tegen de Parkeerder, is de Parkeerder verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan Schiphol Parking te vergoeden, tenzij de procedure ten onrechte is aangegaan.
8.6. Een tekortkoming van Schiphol Parking zal niet aan haar worden toegerekend indien Schiphol Parking in een toestand van overmacht verkeert. Schiphol Parking is derhalve niet aansprakelijk voor schade als genoemd in artikel 7 lid 1, welke is veroorzaakt door of op enigerlei wijze verband houdt met een overmacht toestand aan de zijde van Schiphol Parking 8.7. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Schiphol Parking onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Parkeerovereenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, welke niet krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Schiphol Parking behoort te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan: werkstaking, vandalisme, stroomstoring, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag, hagelschade en stormschade dan wel een tekortkoming van hulppersonen.
8.8 Het achterlaten van persoonlijke eigendommen/waardevolle spullen in het motorvoertuig geschiedt op eigen risico.

 

ARTIKEL 9: PERSOONSGEGEVENS


9.1 Schiphol Parking verwerkt de door de parkeerder op de personal data page op de Website ingevulde persoonsgegevens, alsmede gegevens over zijn click- en surfgedrag en transacties via de Website. De wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden door Schiphol Parking nageleefd.
9.2 De gegevens van de parkeerder worden opgeslagen in een klantenbestand en gebruikt voor het afwikkelen van de Gereserveerd Parkeren boeking, inclusief de betaling en klantenservice. Schiphol Parking gebruikt de gegevens ook om het click- en surfgedrag en de transacties van de parkeerder te analyseren en daarmee klantprofielen op te stellen. Deze profielen worden door Schiphol Parking gebruikt voor het vervolmaken van het assortiment aan producten en diensten op de website en om de parkeerder op maat gesneden aanbiedingen te kunnen doen uit het totale producten- en dienstenassortiment van Schiphol Parking. Schiphol Parking kan op verzoek van derden marketingacties uitvoeren met de adresgegevens van de parkeerder. Maximaal twee maal per jaar kunnen de adresgegevens van de parkeerder worden gebruikt voor een mailing van de verschillende dienstverleners, waarbij alleen Schiphol Parking de exclusieve toegang heeft tot de persoonsgegevens. 9.3. Indien de parkeerder bezwaren heeft tegen het verzamelen en analyseren van zijn gegevens voor het doen van op maat gesneden aanbiedingen door Schiphol Parking kan hij dit laten weten door een e-mail te zenden naar info@Schipholparking.eu. Mocht de parkeerder zijn gegevens willen verwijderen uit de bestanden van Schiphol Parking dan kan hij ook gebruik maken van dit e-mailadres, dan wel deze zelf wijzigen als het gaat om de gegevens genoemd in artikel 5.5.
9.4 De parkeerder kan zijn persoonlijke gegevens opslaan in een database via een speciale inlogmodule bij de “mijn account”- mogelijkheid op de Website, zodat bij volgende boekingen zijn gegevens niet opnieuw ingevoerd hoeven te worden.
9.5 De parkeerder kan te allen tijde zelf via een speciale inlogmodule bij de “mijn account”- mogelijkheid via de website de opgeslagen persoonlijke gegevens wijzigen.

 

ARTIKEL 10: OVERIGE BEPALINGEN


10.1. Schiphol Parking behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen. De meest recente Algemene Voorwaarden worden gepubliceerd op de Website.
10.2 Alle schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder begrepen, voortvloeiend uit of verband houdend met deze Algemene Voorwaarden, dienen te worden gezonden naar:
Schiphol Parking
Beechavenue 66
1119 PW Schiphol-Rijk
E-mail: info@schipholparking.eu
Telefoon: 020 369 7503
www.schipholparking.eu

 

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT


11.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Schiphol Parking en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Schiphol Parking is gevestigd.

 

Klantenservice

Wij zijn 24/7 bereikbaar. Je kunt ons mailen, bellen of direct chatten met een van onze medewerkers via de Live chat.